/Ihminen ja luottamus teknologian kehityksen keskiössä

Ihminen ja luottamus teknologian kehityksen keskiössä

Teksti: Jarno Limnéll

Kuva: Elina Nyholm

Teknologiaa kehitetään tällä hetkellä nopeammin ja radikaalimmin kuin koskaan aikaisemmin ihmiskunnan historiassa. Eri tieteenaloilla tapahtuva teknologian kehitys muuttaa voimakkaasti suomalaista yhteiskuntaa, yrityselämää ja elämäntapaamme. Tämän kehityksen keskiössä on oltava kaksi asiaa: ihminen ja luottamus. 

Ratkaisun avaimia on kaksi. Ensinnäkin on huolehdittava siitä, että teknologian kehitys näyttäytyy positiivisena ja mahdollisuuksia tarjoavana ilmiönä. Tietoisuuden lisääminen ja kehityksen ymmärtäminen ovat avainasemassa. Kun teknologia näyttäytyy tulevaisuuden arjessa entistäkin vaikuttavampana kaikilla elämänalueilla,  on välttämätöntä pysyä mukana kehityksessä oman elämänhallinnan ja tulevaisuudenuskon säilyttämisen vuoksi. Kun Suomessa tällä hetkellä painotetaan medialukutaidon ja kyberturvallisuuden taitojen merkitystä peruskansalaistaitoina, on näihin välttämätöntä lisätä yksi kokonaisuus: kansalaistaito ymmärtää teknologian kehitystä ja kehityksen vaikutuksia yhteiskuntaan, opiskeluun, työhön, talouteen ja ihmiselämään. Olennaista on, että ihmisille annetaan mahdollisuus ja tietoa pysyä teknologian kehitystahdissa mukana.

Toiseksi, teknologian kehitys  vaatii perinteisten toimenpiteiden ja ajattelun ohella kokonaan uudenlaista ja innovatiivista lähestymistapaa luottamuksen ylläpitämiseen ja vahvistamiseen. Nopea teknologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen murros haastaa jaettuihin arvoihin ja ennustettavuuteen perustuvan suomalaisen luottamuksen. Uskon, että innovatiivisuus on sivistyksen ohella meidän suomalaisten vahvuus.

Kyse on arvokeskustelusta. Yhteiskunnan ja yksilön kannalta keskeiset arvot vaikuttavat siihen, millaisia teknologioita kehitetään. Luottamuksen vahvistaminen turvallisuuden perustana pohjautuu vahvoihin arvoihin – myös teknologian kehityksessä. Kun pohditaan turvallisuuden ja teknologian tulevaisuutta, ratkaisujen keskiössä ovat ihmisten määrittämät arvot, jotka ohjaavat pitkälti teknologian kehityksen ja siihen yhdistyvän turvallisuuden suuntaa.

Vaikka tulevaisuus näyttäytyy yhä vahvemmin teknologian kehityksen vaikutuksina sekä ”kovien” matemaattis-luonnontieteellisten tieteiden arvostuksen nousuna, on luottamuksen vahvistamiseksi painotettava myös ihmistieteiden merkitystä jo senkin takia, että teknologian ja ihmisen välinen rajapinta hämärtyy tulevaisuudessa. Juuri eettiset ja moraaliset kysymykset teknologian kehityksessä nousevat merkittäviksi ja tulevat jakamaan mielipiteitä.

Uusien teknologioiden hyödyntämiseen liittyy aina myös riskejä, jotka pitää tunnistaa ja ottaa hallintaan. Kun yhteiskunnassa korostetaan turvallisuuden ja luottamuksen sisäänrakentamista kaikkiin toimintoihin ja palveluihin, on koulutuksessa ja kasvatuksessa korostettava oikeaa asennetta teknologian värittämään elinympäristöömme. Yksittäisen ihmisen merkitys ja rooli luottamuksen tuottajana digiympäristössä korostuu jatkossa yhä enemmän, ja se koskettaa meistä ­jokaista.

Jarno Limnéll toimii Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessorina sekä Tampereen teknillisen yliopiston kyberturvallisuuden dosenttina.